Văn bản dự thảo

Văn bản dự thảo

STT Số hiệu Tên văn bản Lĩnh vực Ngày ban hành Văn bản đính kèm
1 Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 của Bộ Y tế (lần 2) Dược và mỹ phẩm 05-03-2021 Tải về
2 Dự thảo Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê lĩnh vực dược - mỹ phẩm Dược và mỹ phẩm 14-10-2020 Tải về
3 Dự thảo Tờ trình và Đề án phát triển công nghiệp dược, dược liệu sản xuất trong nước Dược và mỹ phẩm 24-08-2020 Tải về
4 Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập Dược và mỹ phẩm 19-08-2020 Tải về
5 Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 09/2016/TT-BYT Dược và mỹ phẩm 20-01-2020 Tải về
6 Dự thảo 80 tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) về thuốc sửa đổi, bổ sung Dược và mỹ phẩm 11-11-2019 Tải về
7 Dự thảo Nghị định Quy định về tổ chức, hoạt động dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Dược và mỹ phẩm 17-07-2019 Tải về
8 Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 4 Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm Mỹ phẩm 03-07-2019 Tải về
9 Dự thảo Thông tư Quy định về sản xuất và đăng ký lưu hành thuốc gia công tại Việt Nam Dược phẩm 06-06-2019 Tải về
10 Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư 02, 03, 04 và 11/2018/TT_BYT Dược và mỹ phẩm 09-05-2019 Tải về
11 Dự thảo Thông tư Bãi bỏ quy định về Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với hồ sơ công bố mỹ phẩm nhập khẩu tại Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25 tháng 01 năm 2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm Mỹ phẩm 05-04-2019 Tải về
12 Dự thảo Thông tư quy định về đăng ký lưu hành thuốc gia công Dược phẩm 01-04-2019 Tải về
13 Dự thảo Thông tư ban hành Bộ chỉ tiêu thống kê dược - mỹ phẩm Dược và mỹ phẩm 08-03-2019 Tải về
14 Dự thảo Thông tư Quy định về đăng ký thuốc sản xuất gia công Dược và mỹ phẩm 18-01-2019 Tải về
15 23408/QLD-CL Góp ý dự thảo 40 TCVN về thuốc mới Dược và mỹ phẩm 25-12-2018 Tải về
16 Dự thảo sửa đổi, bổ sung Thông tư 02, Thông tư 03, Thông tư 04 năm 2018 Dược và mỹ phẩm 25-12-2018 Tải về
17 Dự thảo Thông tư quy định việc đăng ký thuốc, nguyên liệu làm thuốc Dược và mỹ phẩm 12-09-2018 Tải về
18 Dự thảo Thông tư quy định việc đấu thầu thuốc trong các cơ sở y tế công lập Dược và mỹ phẩm 05-09-2018 Tải về
19 Dự thảo lần 3 Thông tư Hướng dẫn báo cáo nghiên cứu tương đương sinh học trong đăng ký thuốc Dược và mỹ phẩm 19-07-2018 Tải về
20 Dự thảo Thông tư quy định ghi nhãn thuốc, nguyên liệu làm thuốc. Dược và mỹ phẩm 19-07-2018 Tải về
Có tổng 58 bản tin

Bình chọn

Theo bạn, nội dung cung cấp trên Cổng thông tin điện tử Cục quản lý dược:

Xem kết quả

Đăng ký nhận bản tin