Thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Văn bản đính kèm
1 Quyết định số 150/QĐ-BYT ngày 18/01/2024 của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực dược phẩm được quy định tại Nghị định số 88/2023/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ thuộc chức năng quản lý của Bộ Y tế Dược phẩm Tải về
2 Quyết định số 2304/QĐ-BYT ngày 25/5/2023 về việc bãi bỏ thủ tục hành chính trong lĩnh vực Dược phẩm được quy định tại Thông tư số 11/2021/TT-BYT ngày 19/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn đăng ký lưu hành vắc xin phòng Covid-19 trong trường hợp cấp bách Dược phẩm Tải về
3 Quyết định số 49/QĐ-BYT ngày 09/01/2023 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế theo quy định tại Thông tư số 12/2022/TT- BYT ngày 21/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế Dược phẩm Tải về
4 Quyết định số 2700/QĐ-BYT về việc công bố thủ tục hành chính ban hành/bị bãi bỏ trong lĩnh vực Dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế tại Thông tư số 08/2022/TT-BYT ngày 05/9/2022 của Bộ Y tế Dược phẩm Tải về
5 Quyết định số 2700/QĐ-BYT về việc công bố thủ tục hành chính ban hành/bị bãi bỏ trong lĩnh vực Dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế tại Thông tư số 08/2022/TT-BYT ngày 05/9/2022 của Bộ Y tế Dược phẩm Tải về
6 Quyết định số 2023/QĐ-BYT ngày 25/7/2022 của Bộ Y tế về việc công bố TTHC được sử đổi, bổ sung lĩnh vực Dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của BYT quy định tại Thông tư số 23/2021/TT-BYT ngày 09/12/2021 Dược phẩm Tải về
7 Quyết định số 4034/QĐ-BYT ngày 21/8/2021 của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Dược thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế Dược phẩm Tải về
8 Quyết định số 1725/QĐ-BYT ngày 08/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/bị bãi bỏ trong lĩnh vực Dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế tại Thông tư số 32/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 Dược phẩm Tải về
9 Công bố các thủ tục hành chính mới ban hành/được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế theo Quyết định số 7867/QĐ-BYT ngày 28/12/2018 Dược phẩm Tải về
10 Công bố các thủ tục hành chính mới ban hành/được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực mỹ phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế theo Quyết định số 7866/QĐ-BYT ngày 28/12/2018 Mỹ phẩm Tải về
11 Công bố các thủ tục hành chính mới ban hành quy định tại Thông tư 19/2014/TT-BYT ngày 02/6/2014 Dược phẩm Tải về
12 Công bố thủ tục hành chính mới ban hành tại Nghị định số 93/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm Dược và mỹ phẩm Tải về
13 Công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực dược mỹ phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế tại Thông tư số 07/2018/TT-BYT ngày 12/4/2018 Dược phẩm Tải về
14 Công bố các thủ tục hành chính mới ban hành quy định tại Thông tư 44/2014/TT-BYT ngày 25/11/2014 Dược phẩm Tải về
15 Công bố thủ tục hành chính mới ban hành/bị bãi bỏ lĩnh vực Dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế Dược phẩm Tải về
16 Công bố thủ tục hành chính được ban hành tại Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược Dược phẩm Tải về
17 Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực dược, mỹ phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục Quản lý Dược Dược và mỹ phẩm Tải về
Có tổng 17 bản tin

Bình chọn

Theo bạn, nội dung cung cấp trên Cổng thông tin điện tử Cục quản lý dược:

Xem kết quả

Đăng ký nhận bản tin