Thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Văn bản đính kèm
1 Quyết định số 4034/QĐ-BYT ngày 21/8/2021 của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Dược thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế Dược phẩm Tải về
2 Quyết định số 1725/QĐ-BYT ngày 08/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/bị bãi bỏ trong lĩnh vực Dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế tại Thông tư số 32/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 Dược phẩm Tải về
3 Công bố các thủ tục hành chính mới ban hành/được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế theo Quyết định số 7867/QĐ-BYT ngày 28/12/2018 Dược phẩm Tải về
4 Công bố các thủ tục hành chính mới ban hành/được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực mỹ phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế theo Quyết định số 7866/QĐ-BYT ngày 28/12/2018 Mỹ phẩm Tải về
5 Công bố các thủ tục hành chính mới ban hành quy định tại Thông tư 19/2014/TT-BYT ngày 02/6/2014 Dược phẩm Tải về
6 Công bố thủ tục hành chính mới ban hành tại Nghị định số 93/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm Dược và mỹ phẩm Tải về
7 Công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực dược mỹ phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế tại Thông tư số 07/2018/TT-BYT ngày 12/4/2018 Dược phẩm Tải về
8 Công bố các thủ tục hành chính mới ban hành quy định tại Thông tư 44/2014/TT-BYT ngày 25/11/2014 Dược phẩm Tải về
9 Công bố thủ tục hành chính mới ban hành/bị bãi bỏ lĩnh vực Dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế Dược phẩm Tải về
10 Công bố thủ tục hành chính được ban hành tại Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược Dược phẩm Tải về
11 Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực dược, mỹ phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục Quản lý Dược Dược và mỹ phẩm Tải về
Có tổng 11 bản tin

Bình chọn

Theo bạn, nội dung cung cấp trên Cổng thông tin điện tử Cục quản lý dược:

Xem kết quả

Đăng ký nhận bản tin