Thông tin các phòng ban

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC - BỘ Y TẾ

Địa chỉ: 138A, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024.37366483

Fax: 024.38234758

Email: cqldvn@moh.gov.vn

 

KHỐI CÁC PHÒNG BAN CHỨC NĂNG

Văn phòng Cục

Chánh Văn phòng: ThS. Bùi Đức Lập

Điện thoại: 024.3736.6483

Email: vanphongcuc.qld@moh.gov.vn

 

Phòng Đăng ký thuốc

Trưởng phòng: TS. Nguyễn Văn Lợi

Điện thoại: 024.3736.8258 / 024. 3823.0794

Email: dangkythuoc.qld@moh.gov.vn

Phòng Pháp chế - Hội nhập

Trưởng phòng: ThS. Chu Đăng Trung

Điện thoại: 024.38235812

Email: phapchehoinhap.qld@moh.gov.vn

Phòng Quản lý chất lượng thuốc

Trưởng phòng: DS. Nguyễn Văn Viên

Điện thoại: 024.3846.2010

Email: quanlychatluongthuoc.qld@moh.gov.vn

 

 

Phòng Quản lý kinh doanh dược

Trưởng phòng: ThS. Phan Công Chiến

Điện thoại: 024.3846.1525

Email: qlkinhdoanhduoc.qld@moh.gov.vn

 

Phòng Quản lý giá thuốc

Trưởng phòng: ThS. Lê Xuân Hoành

Điện thoại: 024.3736.7101

Email: qlgiathuoc.qld@moh.gov.vn

 

 

Phòng Quản lý mỹ phẩm

Phó Trưởng phòng phụ trách, điều hành: TS. Nguyễn Ngọc Anh

Điện thoại: 024.3736.6674

Email: qlmypham.qld@moh.gov.vn

 

 

 

ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC CỤC

Trung tâm Đào tạo và hỗ trợ doanh nghiệp dược, mỹ phẩm

Phó Giám đốc: TS. Trương Đức Mạnh

Điện thoại: 024.3846.3509

Email: trungtamdaotao.qld@moh.gov.vn

 

Bình chọn

Theo bạn, nội dung cung cấp trên Cổng thông tin điện tử Cục quản lý dược:

Xem kết quả

Đăng ký nhận bản tin