Văn bản dự thảo

Văn bản dự thảo

STT Số hiệu Tên văn bản Lĩnh vực Ngày ban hành Văn bản đính kèm
1 Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 20/2017/TT-BYT ngày 10/5/2017 và Thông tư số 15/2011/TT-BYT ngày 19/4/2011 của Bộ Y tế Dược phẩm 12-03-2024 Tải về
2 Dự thảo Quyết định về việc công bố danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực Dược phẩm 12-03-2024 Tải về
3 Dự thảo của 56 TCVN về thuốc thuộc nhiệm vụ khoa học công nghệ giai đoạn 2021 – 2023 Dược phẩm 21-12-2023 Tải về
4 Dự thảo Thông tư ban hành DM thuốc có ít nhất 03 hãng trong nước sản xuất trên dây chuyền SX thuốc đáp ứng nguyên tắc, tiêu chuẩn EU-GMP hoặc tương đương EU-GMP và đáp ứng tiêu chí kỹ thuật theo quy định của BYT và về chất lượng, giá, khả năng cung cấp Dược phẩm 19-12-2023 Tải về
5 Đề cương dự thảo Nghị định quy định về quản lý mỹ phẩm Mỹ phẩm 13-12-2023 Tải về
6 Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược Dược và mỹ phẩm 20-11-2023 Tải về
7 Dự thảo Thông tư ban hành Danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc dùng cho người và mỹ phẩm xuất khẩu, nhập khẩu (thay thế các Thông tư số 06/2018/TT-BYT ngày 06/4/2018, số 48/2018/TT-BYT ngày 28/12/2018 và số 03/2021/TT-BYT ngày 04/3/2021 của Bộ Y tế) Dược và mỹ phẩm 12-10-2023 Tải về
8 Dự thảo Thông tư Ban hành DM thuốc đấu thầu, DM thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia, Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương, DM thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá và DM thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá thuốc và Dược phẩm 23-11-2022 Tải về
9 Góp ý dự thảo 83 TCVN về thuốc Dược và mỹ phẩm 06-07-2022 Tải về
10 Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2019/TT-BYT ngày 28 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp và Thông tư số Thông tư số 15/2020/TT-BYT n Dược và mỹ phẩm 19-05-2022 Tải về
11 Dự thảo Thông tư quy định việc đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc Dược phẩm 11-03-2022 Tải về
12 Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 01/2018/TT-BYT ngày 18/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định ghi nhãn thuốc, nguyên liệu làm thuốc và tờ hướng dẫn sử dụng thuốc Dược phẩm 27-01-2022 Tải về
13 Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 35/2018/TT-BYT ngày 22/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về Thực hành tốt sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc Dược phẩm 27-01-2022 Tải về
14 Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 32/2018/TT-BYT ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc Dược phẩm 11-10-2021 Tải về
15 Dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định Phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 Dược và mỹ phẩm 07-10-2021 Tải về
16 Dự thảo Thông tư Quy định thuốc phải thử tương đương sinh học và các yêu cầu đối với hồ sơ thử tương đương sinh học trong đăng ký lưu hành tại Việt Nam Dược phẩm 08-09-2021 Tải về
17 Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số danh mục ban hành kèm theo Thông tư số 06/2018/TT-BYT ngày 06/4/2018 của Bộ Y tế Ban hành Danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc dùng cho người và mỹ phẩm xuất khẩu, nhập khẩu đã được xác định mã số hàng hóa theo Da Dược và mỹ phẩm 09-08-2021 Tải về
18 Góp ý Dự thảo 41 TCVN về thuốc Dược và mỹ phẩm 09-06-2021 Tải về
19 Dự thảo 29 tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) về thuốc sửa đổi Dược và mỹ phẩm 07-06-2021 Tải về
20 Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2018/TT-BYT ngày 22/11/2018 Dược phẩm 29-04-2021 Tải về
Có tổng 58 bản tin

Bình chọn

Theo bạn, nội dung cung cấp trên Cổng thông tin điện tử Cục quản lý dược:

Xem kết quả

Đăng ký nhận bản tin