Liên hệ

Cục quản lý dược

1. Văn phòng Cục

Điện thoại: 024.3736.6483

Bộ phận Một cửa: 024.3736.8491

Bộ phận Văn thư: 024.3846.4413

Bộ phận Kế toán: 024.3845.9668

Email: vanphongcuc.qld@moh.gov.vn

2. Phòng Pháp chế - Thanh tra

Điện thoại: 024.3846.2011 / 024.3846.2009

Email: phapchehoinhap.qld@moh.gov.vn

3. Phòng Quản lý kinh doanh Dược

Điện thoại: 024.3846.1525

Email: qlkinhdoanhduoc.qld@moh.gov.vn

4. Phòng Quản lý mỹ phẩm

Điện thoại: 024.3736.6674

Email: qlmypham.qld@moh.gov.vn

5. Phòng Đăng ký thuốc

Điện thoại: 024.3736.8258 / 024. 3823.0794

Email: dangkythuoc.qld@moh.gov.vn

6. Phòng Quản lý chất lượng Thuốc

Điện thoại: 024.3846.2010

Email: quanlychatluongthuoc.qld@moh.gov.vn

7. Phòng Quản lý giá thuốc

Điện thoại: 024.3736.7101

Email: qlgiathuoc.qld@moh.gov.vn

8. Trung tâm Đào tạo và hỗ trợ doanh nghiệp dược, mỹ phẩm

Điện thoại: 024.3846.3509

Email: trungtamdaotao.qld@moh.gov.vn

Bình chọn

Theo bạn, nội dung cung cấp trên Cổng thông tin điện tử Cục quản lý dược:

Xem kết quả

Đăng ký nhận bản tin