Cơ cấu tổ chức

                                                               TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

Quyết định số 388/QĐ-QLD ngày 29/5/2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng và các phòng thuộc Cục Quản lý Dược

 

Bình chọn

Theo bạn, nội dung cung cấp trên Cổng thông tin điện tử Cục quản lý dược:

Xem kết quả

Đăng ký nhận bản tin