CÔNG VĂN CHUNG

Thanh toán bảo hiểm y tế đối với thuốc chưa Alphachymotrypsin dùng đường uống, ngậm dưới lưỡi

Công văn số 4975/BYT-QLD ngày 27/8/2018 của Bộ Y tế về việc Thanh toán bảo hiểm y tế đối với thuốc chưa Alphachymotrypsin dùng đường uống, ngậm dưới lưỡi.

4975_BYT_QLD