CÔNG VĂN CHUNG

Hồ sơ mời thầu mua sắm thuốc của Hội đồng đấu thầu thuộc Tổng công ty dược phẩm quốc gia của Srilanka

Công văn số 10802/QLD-GT ngày 11/6/2018 của Cục Quản lý Dược gửi Hiệp hội doanh nghiệp Dược Việt Nam; Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP và Các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh dược thông báo nhận được coonghafm của Đại sứ quán Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Srilanka về việc hồ sơ mời thầu mua sắm thuốc của Hội đồng đấu thầu thuốc thuộc Tổng công ty dược phẩm quốc gia của Srilanka.

File đính kèm: 10802_QLD_GT.pdf