Local pharmaceutical work

Hướng dẫn kiểm tra công tác quản lý nhà nước về dược và mỹ phẩm năm 2018 (CV số 18218)

Công văn số 18218/QLD-VP ngày 25/9/2018 của Cục Quản lý Dược về việc Hướng dẫn kiểm tra công tác quản lý nhà nước về dược và mỹ phẩm năm 2018. Cục Quản lý Dược hướng dẫn việc kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các quy định quản lý nhà nước về dược và mỹ phẩm tại địa phương năm 2018 (theo công văn đính kèm).

Các công văn biểu mẫu đính kèm