Departmental information

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC - BỘ Y TẾ

Địa chỉ: 138A, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 844.37366483

Fax: 844.38234758

Email: cqldvn@moh.gov.vn

 

KHỐI CÁC PHÒNG BAN CHỨC NĂNG

Văn phòng Cục

Lãnh đạo Văn phòng: ThS. Bùi Đức Lập – Chánh Văn phòng

Điện thoại: 024.3736.6483

Fax:

Email: vanphongcuc.qld@moh.gov.vn

 

Phòng Kế hoạch - Tài chính

Trưởng Phòng:

Điện thoại: 024.3845.9668

Fax:

Email: kehoachtaichinh.qld@moh.gov.vn

Phòng Pháp chế và Hội nhập

Trưởng Phòng: ThS. Vũ Thị Hiệp

Điện thoại: 024.3846.2011

Fax:

Email: phapchehoinhap.qld@moh.gov.vn

Phòng Đăng ký thuốc

Trưởng Phòng: ThS. Nguyễn Huy Hùng

Điện thoại: 024.3736.8258 / 024. 3823.0794

Fax:

Email: dangkythuoc.qld@moh.gov.vn

 

Phòng Quản lý kinh doanh Dược

Trưởng Phòng: ThS. Phan Công Chiến

Điện thoại: 024.3846.1525

Fax:

Email: qlkinhdoanhduoc.qld@moh.gov.vn

 

Phòng Quản lý chất lượng Thuốc

Trưởng Phòng: DS. Nguyễn Văn Viên

Điện thoại: 024.3846.2010

Fax:

Email: quanlychatluongthuoc.qld@moh.gov.vn

 

Phòng Quản lý thông tin, quảng cáo thuốc

Trưởng Phòng: ThS. Chu Đăng Trung

Điện thoại: 024.3823.5812

Fax:

Email: qlthongtinquangcaothuoc.qld@moh.gov.vn

 

Phòng Quản lý giá thuốc

Trưởng Phòng: ThS. Nguyễn Thành Lâm

Điện thoại: 024.3736.7101

Fax:

Email: qlgiathuoc.qld@moh.gov.vn

Phòng Quản lý mỹ phẩm

Trưởng Phòng: TS. Nguyễn Văn Lợi

Điện thoại: 024.3736.6674

Fax:

Email: qlmypham.qld@moh.gov.vn

 

Phòng Thanh tra Dược, Mỹ phẩm.

Trưởng Phòng: ThS. Nguyễn Minh Hoài

Điện thoại: 024.3846.3509

Fax:

Email: thanhtra.qld@moh.gov.vn

 

ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC CỤC

Tạp chí Dược và Mỹ phẩm

Trưởng đơn vị: Phạm Thị Thanh Hương

Điện thoại: 024.37368507

Fax:

Email: tapchiduocmypham.qld@moh.gov.vn

Trung tâm Đào tạo và hỗ trợ doanh nghiệp dược, mỹ phẩm

Giám đốc trung tâm: DS. Từ Việt Lan

Điện thoại: 024.3846.3509

Fax:

Email: trungtamdaotao.qld@moh.gov.vn

Vote

According to you, the content provided on the Portal Drug Administratuon Of VietNam:

View results

Sign up for the newsletter