CÔNG VĂN CHUNG

Đơn vị mua sắm tập trung cấp địa phương

Công văn số 9271/QLD-GT ngày 25/5/2018 của Cục Quản lý Dược gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trả lời về việc đơn vị mua sắm tập trung cấp địa phương

File đính kèm : 9271_QLD_GT.pdf