CÔNG VĂN CHUNG

Báo cáo về việc lưu hành thuốc biệt dược gốc được Bộ Y tế công bố

Công văn số 11271/QLD-GT ngày 02/8/2017 của Cục Quản lý Dược về việc cung cấp thông tin về việc cấp phép lưu hành cúa các thuốc biệt dược gốc đã được Bộ Y tế công bố theo mẫu tại Phụ lục kèm theo công văn này.

File đính kèm:1271_QLD_GT.rar