Notification

Trả lời vướng mắc trong khi triển khai Thông tư số 09/2015/TT-BYT ngày 25/5/2015

Tổng hợp giả đáp vướng mắc của Doanh nghiệp khi triển khai thực hiện Thông tư số 09/2015/TT-BYT ngày 25/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định về xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế

File đính kèm:1692015_traloivuongmacthuchientt_09_2015_byt.pdf