Notification

Thông báo về thời gian thực hành tại cơ sở dược hợp pháp

Công văn số 19284/QLD-KD ngày 13/10/2015 của Cục Quản lý Dược trả lời Sở Y tế Hà Giang về việc xác nhận thời gian thực hành tại cơ sở dược hợp pháp

File đính kèm: 19284_QLD_KD.pdf