Notification

Thông báo ý kiến Hội đồng đối với các hồ sơ công bố DM thuốc biệt dược gốc chưa đạt yêu cầu, phải bổ sung, giải trình (Đợt 18)

Công văn số 22369/QLD-GT ngày 29/12/2017 của Cục Quản lý Dược về việc thông báo ý kiến Hội đồng đối với các hồ sơ công bố DM thuốc biệt dược gốc chưa đạt yêu cầu, phải bổ sung, giải trình (Đợt 18) theo danh mục đính kèm.

File đính kèm: V_22369.rar