Notification

Sổ tay hướng dẫn thông tin, quảng cáo thuốc

Quyết định số 180/QĐ-QLD ngày 14/6/2011 của Cục Quản lý Dược về việc Ban hành Sổ tay hướng dẫn thông tin, quảng cáo thuốc.

File đính kèm:1732015_sotay_hd_ttqc_thuoc.rar