Drug registration

Quyết định về việc rút giấy đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam (QĐ số 677)

Ngày 28/9/2018 Cục Quản lý Dược ra Quyết định số 677/QĐ-QLD về việc rút giấy đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam.

Quyết định số 677/QĐ-QLD