Drug registration

Quyết định về việc ban hành danh mục 01 thuốc sản xuất trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam có hiệu lực đến hết ngày 01/07/2019 - Đợt 163.

Quyết định số 727/QĐ-QLD ngày 12/10/2018 của Cục Quản lý Dược về việc ban hành danh mục 01 thuốc sản xuất trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam có hiệu lực đến hết ngày 01/07/2019 - Đợt 163.

Quyết định số 727/QĐ-QLD