Drug registration

Quyết định về việc ban hành danh mục 05 thuốc sản xuất trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam có hiệu lực đến hết ngày 30/6/2019 - Đợt 163 (QĐ số 707)

Quyết định số 707/QĐ-QLD ngày 08/10/2018 của Cục Quản lý Dược về việc ban hành danh mục 413 thuốc sản xuất trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam có hiệu lực đến hết ngày 30/6/2019 - Đợt 163.

Quyết định số 707/QĐ-QLD