Drug registration

Quyết định về việc ban hành danh mục 03 thuốc sản xuất gia công trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 163.

Quyết định số 708/QĐ-QLD ngày 08/10/2018 của Cục Quản lý Dược về việc ban hành danh mục 03 thuốc sản xuất gia công trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 163 (QĐ số 708).

Quyết định số 708/QĐ-QLD