Drug registration

Quyết định về việc ban hành danh mục 01 vắc xin được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 36 (số đăng ký có hiệu lực 05 năm)

Ngày 03/10/2018 Cục Quản lý Dược ra Quyết định số 691/QĐ-QLD về việc ban hành danh mục 01 vắc xin được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 36 (số đăng ký có hiệu lực 05 năm).

Quyết định số 691/QĐ-QLD