Notification

Cung cấp thông tin liên quan đến ADR của các thuốc chứa chymotrypsin (alpha-chymotrypsin)

Công văn số 11615/QLD-TT ngày 21/6/2018 của Cục Quản lý Dược gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộcTW; Các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ  về việc Cung cấp thông tin liên quan đến ADR của các thuốc chứa chymotrypsin (alpha-chymotrypsin).

File đính kèm:2262018_11615_qld_tt.pdf