Direct Management

Xây dựng kế hoạch và báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Công văn số 7335/BYT-QLD ngày 22/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Xây dựng kế hoạch và báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

File đính kèm:22122017_7335_byt_qld.pdf