KK&KKL THUỐC SX TN

Tổng hợp danh mục các thuốc sản xuất trong nước kê khai lại giá theo báo cáo của các Sở Y tế tính đến ngày 05/10/2018.

Tổng hợp danh mục các thuốc sản xuất trong nước kê khai lại giá theo báo cáo của các Sở Y tế tính đến ngày 05/10/2018.

Tong_hop_KKL_thuoc_SXTN_tinh_den_ngay_05_10_2018