Thông tin đấu thầu thuốc

Tổng hợp báo cáo KQTT của các đơn vị báo cáo, cập nhật đến ngày 24/03/2022

Tổng hợp báo cáo KQTT của các đơn vị báo cáo, cập nhật đến ngày 24/03/2022

1. Tổng hợp BC KQTT của các đơn vị báo cáo từ ngày 17/02/2022 đến ngày 24/03/2022 thực hiện theo Thông tư số 15/2019/TT-BYT

File đính kèm

2. Tổng hợp BC KQTT của các đơn vị báo cáo từ ngày 16/12/2021 đến ngày 24/03/2022 thực hiện theo Thông tư số 15/2019/TT-BYT

File đính kèm

3. Đính chính 272 thuốc thuộc Quyết định số 181/QĐ-BV ngày 09/4/2021 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang tại File Tổng hợp BC KQTT của các đơn vị báo cáo từ ngày 29/12/2020 đến ngày 13/12/2021 thực hiện theo Thông tư số 15/2019/TT-BYT (số thứ tự từ số 61256 đến số 61527)

File đính kèm