Đào tạo, tập huấn

Thông báo số 37/TB-TTĐT vv tổ chức lớp đào tạo, tập huấn "Phổ biến quy định về phân chia gói thầu nhóm thuốc, dự thầu thuốc vào nhóm thuốc, cách ghi dạng bào chế thuốc tại các gói thầu, tính hợp lệ của thuốc dự thầu quy định tại Thông tư 15/2019/TT-BYT"

Thông báo số 37/TB-TTĐT ngày 04/8/2022 về việc tổ chức lớp đào tạo, tập huấn "Phổ biến quy định về phân chia gói thầu nhóm thuốc, dự thầu thuốc vào nhóm thuốc, cách ghi dạng bào chế thuốc tại các gói thầu, tính hợp lệ của thuốc dự thầu quy định tại Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 của Bộ Y tế"

Thông báo số 37/TB-TTĐT

Phiếu đăng ký

Phiếu câu hỏi