Sổ tay chất lượng của HT

Quyết định công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Quyết định số 525/QĐ-QLD ngày 07/8/2018 của Cục Quản lý Dược về việc Công bố Hệ thống chất lượng của Cục Quản lý Dược phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 4109/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ đối với các lĩnh vực hoạt động trong Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

File đính kèm: 525_QĐ_QLD