Quy trình phòng TTQC

QT.TT.08.02_QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG THÔNG TIN, QUẢNG CÁO THUỐC

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG THÔNG TIN, QUẢNG CÁO THUỐC

QT.TT.08.02