Release of materials

Đính chính danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký (CV số 18998)

Ngày 08/10/2018 Cục Quản lý Dược có Công văn số 18998/QLD-ĐK về việc công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được nhập khẩu không yêu cầu phải có cấp phép nhập khẩu theo danh mục đính kèm.

Công văn số 18998/QLD-ĐK