CÔNG VĂN CHUNG

Công văn về việc triển khai xem xét kê khai lại giá thuốc sản xuất trong nước tại NĐ số 155/2018/NĐ-CP (CV 12575)

Công văn số 12575/QLD-GT ngày 23/7/2019 của Cục Quản lý Dược về việc triển khai xem xét kê khai lại giá thuốc sản xuất trong nước tại NĐ số 155/2018/NĐ-CP

File đính kèm