CÔNG VĂN CHUNG

Công văn số 221/QLD-GT về việc thực hiện các quy định về giá đối với thuốc thuộc danh mục thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp

Công văn số 221/QLD-GT ngày 19/01/2021 của Cục Quản lý Dược về việc thực hiện các quy định về giá đối với thuốc thuộc danh mục thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp

Công văn số 221/QLD-GT

Công văn số 15339/QLD-GT