Thông báo

Công văn số 9459/QLD-ĐK về việc thông báo triển khai thực hiện Dịch vụ công trực tuyến về đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc

Công văn số 9459/QLD-ĐK ngày 30/6/2020 của Cục Quản lý Dược về việc thông báo triển khai thực hiện Dịch vụ công trực tuyến về đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc

Công văn số 9459/QLD-ĐK

Công văn số 19677/QLD-ĐK ngày 21/11/2019

Công văn số 03/QLD-ĐK ngày 02/01/2020