Tin chỉ đạo - điều hành

Công văn về việc xin ý kiến Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định quy định về quản lý mỹ phẩm

Công văn của Bộ Y tế về việc xin ý kiến Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định quy định về quản lý mỹ phẩm

Công văn 7957/BYT-QLD

Công văn 7958/BYT-QLD

Công văn 7959/BYT-QLD

Dự thảo xin ý kiến