Công văn chung

Công văn số 7554/QLD-CL v/v rút khỏi danh sách công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng phải thực hiện lấy mẫu kiểm tra chất lượng (Công ty TNHH TM DP Bình Nguyên và Công ty TNHH TM DP Úc Châu)

Công văn số 7554/QLD-CL ngày 01/7/2021 của Cục Quản lý Dược v/v rút khỏi danh sách công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng phải thực hiện lấy mẫu kiểm tra chất lượng (Công ty TNHH TM DP Bình Nguyên và Công ty TNHH TM DP Úc Châu)

File đính kèm