Công văn chung

Công văn số 7553/QLD-CL v/v rút khỏi danh sách công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng phải thực hiện lấy mẫu kiểm tra chất lượng (Công ty TNHH Dược phẩm Đông Đô)

Công văn số 7553/QLD-CL ngày 01/7/2021 của Cục Quản lý Dược v/v rút khỏi danh sách công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng phải thực hiện lấy mẫu kiểm tra chất lượng (Công ty TNHH Dược phẩm Đông Đô)

File đính kèm