Công văn chung

Công văn số 7552/QLD-CL v/v rút khỏi danh sách công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng phải thực hiện lấy mẫu kiểm tra chất lượng (Công ty RPG Life Sciences Limited)

Công văn số 7552/QLD-CL ngày 01/7/2021 của Cục Quản lý Dược v/v rút khỏi danh sách công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng phải thực hiện lấy mẫu kiểm tra chất lượng (Công ty RPG Life Sciences Limited)

File đính kèm