Tin chỉ đạo - điều hành

Công văn số 10529/QLD-CL về việc góp ý Dự thảo 56 TCVN về thuốc

Công văn số 10529/QLD-CL ngày 20/12/2023 của Cục Quản lý Dược về việc góp ý Dự thảo 56 TCVN về thuốc

Công văn số 10529/QLD-CL

Tài liệu dự thảo