Thông báo

Xin ý kiến góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 15/2019/TT-BYT

Xin ý kiến góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập

Nội dung chi tiết