Hồ sơ quảng cáo thuốc 2017

VPDD Merck Export GmbH tại TP. Hồ Chí Minh

VPDD Merck Export GmbH tại TP. Hồ Chí Minh

STT Tên thuốc Số đăng ký thuốc Số giấy xác nhận Loại hình thông tin, quảng cáo thuốc Ghi chú
1 Thyrozol VN-9757-10 0482/2017/XNTT/QLD Tài liệu thông tin thuốc File đính kèm 
2 Levothyrox VN-17750-14, VN-17749-14 0478/2017/XNTT/QLD Tài liệu thông tin thuốc

File đính kèm

3 Pergoveris QLSP-0709-13 0476/2017/XNTT/QLD Tài liệu thông tin thuốc File đính kèm 
4 Glucovance VN-20023-16 0470/2017/XNTT/QLD Tài liệu thông tin thuốc File đính kèm 
5 Cetrotide VN-16831-13 0429/2017/XNTT/QLD Tài liệu thông tin thuốc

File đính kèm

6 Gonal-f QLSP-891-15 0431/2017/XNTT/QLD Tài liệu thông tin thuốc

File đính kèm

7 Ovitrelle QLSP-0784-14 0433/2017/XNTT/QLD Tài liệu thông tin thuốc File đính kèm 
8 Gonal-f QLSP-891-15 0432/2017/XNTT/QLD Tài liệu thông tin thuốc File đính kèm 
9 Crinone VN-18937-15 0430/2017/XNTT/QLD Tài liệu thông tin thuốc

File đính kèm

10 Dolo-Neurobion VN-20189-16 0582/2017/XNTT/QLD Tài liệu thông tin thuốc File đính kèm 
11 Sangobion VN-18562-14 0451/2017/XNQC/QLD Quảng cáo cho đối tượng công chúng File đính kèm 
12 Neurobion VN-20021-16 0580/2017/XNTT/QLD Tài liệu thông tin thuốc File đính kèm 
13 Sangobion VN-18562-14 0452/2017/XNQC/QLD Quảng cáo cho đối tượng công chúng File đính kèm 
14 Dolo-Neurobion VN-20189-16 0581/2017/XNTT/QLD Tài liệu thông tin thuốc File đính kèm