Hồ sơ quảng cáo thuốc 2017

VPDD Les Laboratoires Servier

VPDD Les Laboratoires Servier

STT Tên thuốc Số đăng ký thuốc Số giấy xác nhận Loại hình thông tin, quảng cáo thuốc Ghi chú
1 Coveram VN-18635-15, VN-18634-15, VN-18633-15, VN-18632-15 0607/2017/XNTT/QLD Tài liệu thông tin thuốc File đính kèm 
2 Diamicron MR 60mg VN-20796-17 0512/2017/XNTT/QLD Tài liệu thông tin thuốc

File đính kèm 

3 Procoralan VN-15960-12, VN-15961-12 0511/2017/XNTT/QLD Tài liệu thông tin thuốc File đính kèm  
4 Procoralan VN-15960-12, VN-15961-12 0513/2017/XNTT/QLD Tài liệu thông tin thuốc File đính kèm  
5 Vastarel MR VN-17735-14 0370/2017/XNTT/QLD Tài liệu thông tin thuốc

File đính kèm 

6 Natrixam VN3-7-17 0368/2017/XNTT/QLD Tài liệu thông tin thuốc File đính kèm