Thông tin đấu thầu thuốc

Tổng hợp KQTT năm 2019 của các đơn vị báo cáo đến ngày 30/01/2020 thực hiện theo Thông tư số 11/2016/TT-BYT

Tổng hợp KQTT năm 2019 của các đơn vị báo cáo đến ngày 30/01/2020 thực hiện theo Thông tư số 11/2016/TT-BYT

File đính kèm