Tin chỉ đạo - điều hành

Tổng hợp câu hỏi và câu trả lời tại 02 Hội nghị phổ biến Nghị định số 54/2017/BĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh

Tổng hợp câu hỏi và câu trả lời tại 02 Hội nghị phổ biến Nghị định số 54/2017/BĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh

File đính kèm:3082017_tong_hop_cau_hoi_final_02_8_2017.doc