Thông tin đấu thầu thuốc

Tổng hợp báo cáo KQTT năm 2020 của các đơn vị báo cáo về Cục Quản lý Dược đến ngày 07/7/2020

1. Tổng hợp báo cáo KQTT năm 2020 của các đơn vị báo cáo đến ngày 07/7/2020 thực hiện theo Thông tư số 11/2016/TT-BYT ngày 11/5/2016.

File đính kèm

2. Tổng hợp báo cáo KQTT năm 2020 của các đơn vị báo cáo đến ngày 07/7/2020 thực hiện theo Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019.

File đính kèm