Thông tin đấu thầu thuốc

Tổng hợp báo cáo KQTT của các đơn vị báo cáo năm 2021 cập nhật đến ngày 29/4/2021

Tổng hợp báo cáo KQTT của các đơn vị báo cáo năm 2021 cập nhật đến ngày 29/4/2021 thực hiện theo Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019

File đính kèm