Thông tin đấu thầu thuốc

Tổng hợp báo cáo KQTT của các đơn vị báo cáo từ ngày 16/12/2021 đến 18/01/2022

Tổng hợp BC KQTT của các đơn vị báo cáo từ ngày 16/12/2021 đến ngày 18/01/2022 thực hiện theo Thông tư số 15/2019/TT-BYT

File đính kèm