Thông tin đấu thầu thuốc

Tổng hợp báo cáo KQTT của các đơn vị báo cáo năm 2021 cập nhật đến ngày 26/7/2021

Tổng hợp báo cáo KQTT của các đơn vị báo cáo năm 2021 cập nhật đến ngày 26/7/2021

1. Tổng hợp báo cáo KQTT của các đơn vị báo cáo từ ngày 17/6/2021 đến ngày 26/7/2021 thực hiện theo Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019

File đính kèm

2. Tổng hợp báo cáo KQTT của các đơn vị báo cáo năm 2021 cập nhật đến ngày 26/7/2021 thực hiện theo Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019

File đính kèm