Thông tin đấu thầu thuốc

Tổng hợp báo cáo KQTT của các đơn vị báo cáo năm 2021 cập nhật đến ngày 13/12/2021

Tổng hợp báo cáo KQTT của các đơn vị báo cáo năm 2021 cập nhật đến ngày 13/12/2021

1. Tổng hợp BC KQTT của các đơn vị báo cáo từ ngày 12/11/2021 đến ngày 13/12/2021 thực hiện theo Thông tư số 15/2019/TT-BYT

File đính kèm

2. Tổng hợp BC KQTT của các đơn vị báo cáo từ ngày 29/12/2020 đến ngày 13/12/2021 thực hiện theo Thông tư số 15/2019/TT-BYT

File đính kèm