Thông tin đấu thầu thuốc

Tổng hợp báo cáo KQTT của các đơn vị báo cáo năm 2021 cập nhật đến ngày 07/10/2021

Tổng hợp báo cáo KQTT của các đơn vị báo cáo năm 2021 cập nhật đến ngày 07/10/2021

1. Tổng hợp báo cáo KQTT của các đơn vị báo cáo từ ngày 01/9/2021 đến ngày 07/10/2021 thực hiện theo Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019

File đính kèm

2. Tổng hợp báo cáo KQTT của các đơn vị báo cáo năm 2021 cập nhật đến ngày 07/10/2021 thực hiện theo Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019

File đính kèm