Thông tin đấu thầu thuốc

Tổng hợp báo cáo KQTT của các đơn vị báo cáo, cập nhật đến ngày 25/04/2022

Tổng hợp báo cáo KQTT của các đơn vị báo cáo, cập nhật đến ngày 25/04/2022

1. Tổng hợp BC KQTT của các đơn vị báo cáo từ ngày 25/03/2022 đến ngày 25/04/2022 thực hiện theo Thông tư số 15/2019/TT-BYT

File đính kèm

2. Tổng hợp BC KQTT của các đơn vị báo cáo từ ngày 16/12/2021 đến ngày 25/04/2022 thực hiện theo Thông tư số 15/2019/TT-BYT

File đính kèm

Bình chọn

Theo bạn, nội dung cung cấp trên Cổng thông tin điện tử Cục quản lý dược:

Xem kết quả

Đăng ký nhận bản tin