Thông báo

Thông tin liên quan đến thuốc chứa Metoclopramid và thuốc chứa Lysozym HCl

Công văn số 20806/QLD-TT ngày 10/12/2013 thông tin liên quan đến thuốc chứa Metoclopramid và thuốc chứa Lysozym HCl

File đính kèm:1092014_thong_tin_lien_quan_den_thuoc_chua_metoclopramid_va_thuoc_chua_lysozym_hcl.rar